با تو

کسی کاری ندارد

ولو آن‌که

دروغ بزرگ تقلب

به انتخابات، بسته باشی