به گزارش خبرنگار تحریریه پونز، حجم گسترده‌ای از دختران خیابان انقلاب به گزارش خبرنگار تحریریه پونز، حجم گسترده‌ای از دختران خیابان انقلاب هم اکنون در محل حصر تجمع کرده اند.


این در حالی است که یگان ویژه و نیروهای لباس شخصی به محل امده اند تا آنها را از محل تجمع متفرق کنند.


شنیده ها حاکی است دختران خیابان انقلاب مدعی هستند که تا حق خود را از خانم رهنورد نگیرند از محل تجمع خارج نمی شوند و عده ای از آن ها با چشمانی گران می گویند: ما هم چند تا تراول می خواهیم ...


خبرنگار بین الملل پونز در لندن می گوید که مسیح علی نژاد بعد از سیصد هزار دلاری که از آمریکا بابت چهارشنبه های سفید گرفته است، هم اکنون با تغییر چهره وارد فرودگاه لندن شد تا به این تجمع بپیوندد، نام او در گذرنامه معصومه ابتکار ثبت شده است