بسم الله الرحمن الرحیم

ما مردان جنگ و جدال هستیم...
مهم هم نیست جنگ از چه نوعش باشد...
با تانک و گلوله و موشک باشد یا با قلم و پول و دلار و زبان...
در هر صورت م‍ی‌جنگیم تا غارت نشود این مرز و بوم...
گر بشکافد این سینه ز درد جان گذاز، بگذار...
بی صدا داد زنم یار کمک میخواهد، بشتاب...
این داستان خاتمۀ خوش دارد، بشتاب...


خاتمۀ این کلام همین بس باشد....
جمله نابی از شهید چمران...

خدایا، هنگامی که شیپور جنگ طنین انداز می شود، قلب من شکفته شده به هیجان در می آید زیرا جنگ مرد را از نامرد مشخص می کند.