به افتخار بچه‌های زیر پونز

زیر نظر قرارگاه شهیدچمران

به افتخار بچه‌های زیر پونز

زیر نظر قرارگاه شهیدچمران