فرض کن بر سر نعش پسرت گوش کنی هلهله را....

 

ارسالی از سید مجید حسینی