پیام صوتی مهمی که برای قرارگاه شهید چمران صادر شده است...