چییطوری ایرانی...؟


عید امسال تقریبا همه این داعشی رو از تلویزیون با این جمله «چیطوری ایرانی؟» دیدید...


این رو هم می‌دونیم که اگر مدافعان حرم نبودند این جمله رو باید از پشت آیفون خونه میشنیدیم...