مهمترین اتفاقی که در دولت آقای روحانی افتاده است، جاسوسی و جاسوسی و جاسوسی است ...

بازیگران احمق و بی شرف مان هم با وجود هشتگ با روحانی تا 1400 جوری مرده اند که نفس شان هم در نمی آید ...


با افتخار بگویید

با #جاسوسان_تا_1400