بعضی شب ها برای آدم مثل شب عملیات می مونه...


دل آدم می گیره، بارونی می شه... می لرزه

اما تو کجایی؟ کی برمیگردی؟...


عاشقی دردسری بود، نمی دانستیم...