ماجرا از ۲۵ مرداد شروع شد، کودتایی که ماجرا از ۲۵ مرداد شروع شد، کودتایی که صورت گرفت ولی ناکام ماند و منجر به فرار شاه از کشور شد. با این رویداد مصدق و اطرافیان تصور می‌کردند که خطر برطرف شده است. به همین دلیل حتی به هشدارها و تذکرات شخصیت‌های بی‌طرف و مستقل نیز اعتنایی نکردند. در چنین شرایطی یک روز قبل از کودتا، یعنی ۲۷ مرداد ۱۳۳۲ آیت‌اللّه کاشانی از صریح‌ترین هشدار خود، مصدق را از قطعی بودن کودتا باخبر کرد و حتی فضل الله زاهدی به عنوان عامل کودتای یاد کرد.


کودتا در فردای نامه هشدار گونه آیت‌اللّه کاشانی به مصدق در اجرا درآمد. این کودتا در شرایطی به وقوع پیوست که از آن همبستگی و حضور توده‌های مسلمان در صحنه که در ۳۰ تیر به ظهور رسید خبری نبود. رهبران و بسیاری از اعضای جنبش فداییان اسلام نیز در مورد ملی شدن صنعت نفت مجاهدت‌های فراوان داشتند در زندان بودند. و به همین دلیل حکومت مصدق در عرض چند ساعت سرنگون شد و سرلشکر زاهدی به نخست وزیری رسید.


زهرا رضائیان، نشریه فرهنگ پویا شماره ۱۵