نظریاتی که برای پیدایش حجاب غالباً   برای ظالمانه با جاهلانه جلوه دادن حجاب ذکر شده است، بعضاً فلسفی، اجتماعی، اخلاقی، اقتصادی و بعضی روانی است.


همانطور که علل ذکر شده هیچ وجه‌ای در پیدایش حجاب در هیچ نقطه‌ای از جهان نداشته است و یا فرضاً در پدید آمدن بعضی از سیستمهای غیر اسلامی تاثیر داشته است ولی در حجاب اسلامی تاثیری نداشته است. یعنی حکمت و فلسفه‌ای که در اسلام سبب تشریع حجاب شده است، هیچ نظریات دیگری در پدید آمدن حجاب تاثیری نداشته است.


«مسئله حجاب» شهید مطهری