دین اسلام  دینی است که همۀ دستورهای خویش را روی فلسفه دین اسلام  دینی است که همۀ دستورهای خویش را روی فلسفه و منظوری تاسیس کرده است. پس از روی چه منطقی از روی فلسفه‌ای اسلام حجاب را تاکید می‌کند؟ مخالفان حجاب سعی کرده‌اند که حجاب اسلامی و یا غیر اسلامی را با جریانات ظالمانه یکی کنند.


نظریات مخالفان حجاب، مسئله حجاب را گاهی زاییدۀ یک طرز تفکر فلسفی خاص دربارۀ جهان و لذات جهان گاهی ریشۀ آن را سیاسی و اجتماعی، گاهی آن را معلول علل اقتصادی و بعضاً جنبه‌های خاص اخلاقی و یا روانی را در پیدایش حجاب ذکر نموده‌اند و برای هرکدام از آنها بحث مفصل و انتقاد می کنیم.


«مسئله حجاب» شهید مطهری