فدائیان اسلامی وقتی شنیدند رزم آرا در مجلس گفت که ایرانی نمی تواند لولهنگ بسازد، اعدام انقلابی کردنش...


امروز شاید انقلابی نداریم که امثال مشاوران رئیس جمهور را اعدام انقلابی نمی کنند و کاری نمی کنند که تا آخر یادشان باشد که تمدن اسلامی ایرانی کشورمان به چه معناست...


به امید روزی که بر گردن هر لیبرال مسلک در کشورمان یک آفتابه بیاندازیم و در کنج محقری تبعیدش کنیم تا بماند که ایرانی چه کارها که می توانست کند و شما چهار دهه کشور را معطل کردید...


سال 97 بی شک می تواند سالی باشد که لیبرالیسم را به زباله دان تاریخ بیاندازیم...


دولت روحانی در سال 97 خبرهای خوبی خواهد شنید...